Τι συμβαίνει κατά την ανακύκλωση

Κατά τη διαδικασία ανακύκλωσης παράγονται αέριοι ρύποι καθώς και υδάτινα απόβλητα, (αέρια και υγρά απόβλητα)  τα οποία είναι επικίνδυνα και τοξικά. Οι ρύποι και τα απόβλητα αυτά απαιτούν ειδική διαχείριση από εξειδικευμένες εταιρείες, ώστε να μην προκαλούν επιβάρυνση και μόλυνση στο περιβάλλον.

Σήμερα υπάρχουν τεχνολογίες αιχμής που μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τους ρύπους και τα απόβλητα. Επιπρόσθετα, λόγω των υψηλών τεχνολογιών διαχωρισμού και καθαρισμού, μπορούν να μειωθούν στο ελάχιστο τα απόβλητα που παράγονται κατά τη διαδικασία της ανακύκλωσης, που σημαίνει ότι απαιτείται διαχείριση λιγότερων επικίνδυνων αποβλήτων.

Με τις σημερινές τεχνολογίες αιχμής, μπορούμε να επιτύχουμε ανακύκλωση του 95% μιας μπαταρίας μολύβδου-οξέως. Δηλαδή το 95% της παλιάς μπαταρίας μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί για την παρασκευή νέων προϊόντων.

Πρόκειται για την ανακύκλωση η οποία πραγματοποιείται σε κλειστό περιβάλλον, με ελάχιστη εκπομπή αερίων, απόρριψη υγρών ή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, εντός γεωργικής και αστικής περιοχής. 

Η τεχνολογία αιχμής εξασφαλίζει κορυφαίες περιβαλλοντικές επιδόσεις και ελαχιστοποίηση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων (βαρέα πλαστικά και σκωρία) κάτω του 5% του ανακυκλωμένου υλικού.

Με τη σωστή διαδικασία ανακύκλωσης όχι μόνο δε ρυπαίνεται το περιβάλλον, αλλά, ένα τοξικό υλικό μετατρέπεται σε κάτι χρήσιμο για την καθημερινότητά μας.