Τι μπορεί να προκαλέσει η παλιά μπαταρία

Η μη ορθή ανακύκλωση, εκείνη δηλαδή που δεν τηρεί την ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία και τις Οδηγίες της Ε.Ε., συνεπάγεται ότι τα απόβλητα από την επεξεργασία της μπαταρίας είτε αποθηκεύονται, είτε απορρίπτονται στο περιβάλλον. Αυτή η πρακτική προκαλεί ρύπανση του αέρα, του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα.

Τα εσωτερικά στοιχεία της μπαταρίας, δηλαδή ο ηλεκτρολύτης και ο μόλυβδος, είναι επικίνδυνα και τοξικά. Ο μεν μόλυβδος χαρακτηρίζεται ως τοξικό μέταλλο, ο δε ηλεκτρολύτης είναι ιδιαίτερα καυστικό υλικό.

Μέσω του υδροφόρου ορίζοντα, τα τοξικά αυτά στοιχεία μπορούν να μεταφερθούν και να μολύνουν επικείμενες εκτάσεις, αγροτικές και μη. Ένα από τα χαρακτηριστικά του μολύβδου είναι ότι δε χάνει τις ιδιότητές του . Άρα ποτέ δεν θα εξασθενίσει η δράση του εάν απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα, εάν πέσει στο νερό ή εάν ταφεί στο υπέδαφος.

Συνολικά η χλωρίδα, αλλά και τα προς κατανάλωση αγροτικά προϊόντα είναι επιρρεπή στο να απορροφούν τα τοξικά βαρέα μέταλλα, όπως είναι ο μόλυβδος, και να συγκρατούν μεγάλες ποσότητες κατά την ανάπτυξη τους. Συνεπώς, μέσω της βρώσης αυτών (π.χ. λαχανικά) τα βαρέα μέταλλα μεταφέρονται στον ανθρώπινο οργανισμό και μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας.

Μη ορθή ανακύκλωση αποτελεί η λάθος αποθήκευση ή/και μεταφορά των μπαταριών σε μη ειδικούς κάδους, οι οποίοι προστατεύουν από την έκλυση ηλεκτρολύτη. Ο ηλεκτρολύτης, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία του θειικού οξέως είναι διαβρωτικός και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην αναπνοή, δερματικά εξανθήματα και αίσθημα καύσου στα μάτια.

palia-bataria2