Ορθή Ανακύκλωση

Αποθήκευση

Οι παλιές μπαταρίες πρέπει να αποθηκεύονται σε κλειστό και προστατευμένο χώρο, προκειμένου να μην εκτίθενται σε καιρικά φαινόμενα, όπως είναι η βροχή, το χιόνι ή η έντονη ηλιοφάνεια. Επίσης, πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα καπάκια της μπαταρίας να είναι προς τα πάνω, για να αποφεύγεται οποιαδήποτε περίπτωση διαρροής του ηλεκτρολύτη. Τέλος, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το περίβλημα της μπαταρίας φέρει σοβαρές ζημιές, π.χ. ραγισμένο ή σπασμένο, αυτή πρέπει να αποθηκεύεται σε ξεχωριστό πλαστικό κουτί, ούτως ώστε ο ηλεκτρολύτης που διαφεύγει από την μπαταρία να μην χύνεται στο πάτωμα ή το έδαφος και να συγκεντρώνεται προς ανακύκλωση.

Στην περίπτωση που υπάρχει παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτου συσσωρευτών, η αποθήκευση πρέπει να πραγματοποιείται σε πλαστικά κιβώτια πιστοποιημένα κατά UN (United Nations Certificate), κατάλληλα για τη συγκέντρωση και διαφύλαξη ακριβώς αυτών των υλικών, προκειμένου να υπάρχει ισχυρότερη προστασία του χώρου συγκέντρωσης από τυχούσες διαρροές ηλεκτρολύτη.


Συλλογή και μεταφορά

Τόσο η συλλογή όσο και η μεταφορά των παλιών μπαταριών είναι επιβεβλημένο να πραγματοποιείται από αδειοδοτημένες από το κράτος εταιρείες, οι οποίες πρέπει να κατέχουν σχετική πιστοποίηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και να έχουν σύμβαση εν ισχύ με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών. Προκειμένου να πιστοποιηθούν, οι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν ελεγχθεί για την αρτιότητα των οχημάτων τους, ενώ παράλληλα έχει προηγηθεί εκπαίδευση των οδηγών αυτών των οχημάτων, ώστε να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα για τη μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την μεταφορά τους.

Σημειώνεται ότι, κατά την συλλογή του αποβλήτου, οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν στις εταιρείες το εγκεκριμένο από το Υπουργείο ειδικό έντυπο συλλογής, το οποίο αφορά αποκλειστικά την ορθή συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων.


Διαδικασία ανακύκλωσης

Πρωταρχικό στόχο κατά τη διαδικασία της ανακύκλωσης των μπαταριών μολύβδου-οξέως αποτελεί η ανακύκλωση των συσσωρευτών, χωρίς να υπάρξει η παραμικρή επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η κάθε εταιρεία και μονάδα ανακύκλωσης οφείλει να χρησιμοποιεί τη βέλτιστη τεχνολογικά λύση έτσι ώστε να περιορίζει στο μέγιστο βαθμό τους αέριους, υδάτινους ρύπους και απόβλητα, καθώς και τα απόβλητα που παράγονται κατά τη λειτουργία της. Μάλιστα, το άλμα στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται σήμερα στη βιομηχανία ανακύκλωσης έχει οδηγήσει σε ελαχιστοποίηση  των αέριων και υγρών αποβλήτων, ενώ ταυτόχρονα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποβλήτων που παράγονται στο ελάχιστο.

Ειδικότερα, τα απόβλητα που παράγονται κατά τη διαδικασία της ανακύκλωσης είναι:

  1. Ηλεκτρολύτης.
  2. Βαρέα Πλαστικά.
  3. Σκωρία.

 

orthi-anakyklwsi

 


Ηλεκτρολύτης

Σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες, οι μονάδες ανακύκλωσης οφείλουν να προχωρούν σε εξουδετέρωση του ηλεκτρολύτη και στη μετατροπή του σε γύψο ή άλας. Μάλιστα, ειδικά σε ό,τι αφορά στην περίπτωση μετατροπής του ηλεκτρολύτη σε άλας, έχουμε να κάνουμε με μία διαδικασία κατά την οποία ένα απόβλητο μετατρέπεται σε παραπροϊόν που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, με εφαρμογές κυρίως στην υαλουργία.


Βαρέα Πλαστικά

Και πάλι σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες, τα βαρέα πλαστικά πρέπει υποχρεωτικά να διατίθενται σε εταιρείες που είναι αρμόδιες για την διαχείριση τους.

Τέτοιες εταιρείες, που διαχειρίζονται κατάλληλα αυτά τα επικίνδυνα υλικά, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, μόνο στο εξωτερικό. Οι εταιρείες ανακύκλωσης των μπαταριών μολύβδου-οξέως οφείλουν να εξάγουν αυτά τα υλικά, τα οποία χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, με βάση τους σχετικούς κανονισμούς της Συνθήκης της Βασιλείας.

Η καύση των βαρέων πλαστικών αποτελεί απαγορευτική λύση, καταρχήν γιατί αυτά δεν έχουν αξιόλογη θερμογόνο δύναμη και κατά δεύτερον γιατί αποτελούν ένα μίγμα πλαστικού, μολύβδου και ηλεκτρολύτη που κατά την καύση τους εκλύουν επικίνδυνες τοξίνες, ιδιαίτερα επιβλαβείς τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο.


Σκωρία

Στις Ευρωπαϊκές οδηγίες επισημαίνεται ότι η σκωρία αποτελεί ένα πολύ επικίνδυνο και τοξικό υλικό. Για αυτό το λόγο πρέπει να διατίθεται σε εταιρείες με κατάλληλες υποδομές για τη διαχείριση του αποβλήτου. Οι συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες επίσης υπάρχουν μόνο στο εξωτερικό, διαχειρίζονται με το βέλτιστο τρόπο αυτά τα επικίνδυνα υλικά, ενώ στη συνέχεια τα στέλνουν για επεξεργασία και ταφή σε ειδικούς χώρους, οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι και λειτουργούν με τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρχει μηδενική επίδραση στο περιβάλλον. Οι μονάδες ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέως υποχρεούνται να εξάγουν αυτά τα υλικά, που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, με βάση τους κανονισμούς της Συνθήκης της Βασιλείας.